Warunki korzystania ze strony internetowej

Informacje ogólne

Witamy na naszej stronie internetowej. Prosimy o zapoznanie się z całością poniższych warunków. Strona internetowa Hazera Seeds Ltd. ma na celu zapewniać ogólne informacje wstępne takiego rodzaju i na takim poziomie dokładności, aby nie stanowić podstawy decyzji gospodarczych. Proszę nie podejmować decyzji gospodarczych na podstawie informacji lub danych zawartych na tej stronie, gdyż mogą być nieprecyzyjne i/lub niepełne i/lub nieaktualne i/lub nieobowiązujące. Proszę zapoznać się z istotnymi ograniczeniami, które mają zastosowanie do przedstawionej treści. Następujące warunki i ograniczenia są prawnie wiążące dla każdego użytkownika tej strony internetowej.

Akceptacja i zmiana warunków

Korzystanie ze strony internetowej Hazera Seeds Ltd. (”Hazera”) oznacza bezwarunkową zgodę na wszystkie zasady i warunki tu określone. Jeżeli nie zgadzasz się na którykolwiek z warunków, nie korzystaj ze strony internetowej Hazera. Hazera może bez uprzedzenia dokonać zmiany niniejszych warunków i, z tego względu prosimy o zapoznawanie się z tą stroną za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą witrynę. Korzystanie z tej witryny po zmianie warunków korzystania oznacza akceptację zmienionych warunków. Aktualna wersja warunków pochodzi z 5 sierpnia 2014 r.

Treść objęta prawami autorskimi

Cała treść na tej witrynie (w formie tekstu, fotografii, grafiki, logo czy innej) jest prawnie zastrzeżona i jest przedmiotem praw autorskich zgodnie zobowiązującym prawem i traktatami. Wszystkie nazwy produktów oraz wszystkie hasła reklamowe są znakami towarowymi Hazera (lub jego podmiotów powiązanych), nawet jeżeli nie towarzyszy im znak TM. Powinieneś założyć, że jakiekolwiek wykorzystanie przez ciebie treści pojawiającej się na tej witrynie stanowić będzie naruszenie prawa przynależnego Hazera i/lub osobie trzeciej w konsekwencji czego możesz podlegać ściganiu i/lub zostać pozwany. Żadnego elementu treści nie można wczytać, wyświetlać, powielać, przekształcać, tłumaczyć, przesyłać ani w żaden inny sposób używać ani wykorzystywać w żaden sposób i w żadnym celu, chyba że po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Radcy Hazera. Jeżeli zgody takiej udzielono, o ile nie ma wyraźnego odniesienia i uchylenia tego ustępu w takiej zgodzie, dozwolone wykorzystanie obejmuje WYŁĄCZNIE niekomercyjne prywatne przeznaczenie, a wszelkie inne ograniczenia opisane powyżej i w obowiązujących przepisach nadal obowiązują.

Brak oferty sprzedaży

Za pośrednictwem tej strony internetowej nie składa się ofert sprzedaży. Ta strona internetowa może odnosić się do artykułów, które nie są dostępne i/lub zarejestrowane i/lub odpowiednie i/lub dopuszczone do użytku w twoim kraju. O informacje na temat tych i podobnych kwestii należy wystąpić na piśmie do Szefa Pionu Sprzedaży Hazera.|

Dostęp na własne ryzyko

Wchodzisz i korzystasz z tej witryny oraz zawartej na niej treści na własne ryzyko. Hazera zrzeka się wszelkich gwarancji, w tym bez ograniczeń,
w odniesieniu do przydatności do sprzedaży, do konkretnego celu, tytułu prawnego, braku naruszeń, dostępności i/lub bezpieczeństwa dostępu. W szczególności Hazera nie odpowiada za żadne uszkodzenia twojego komputera lub urządzeń, czy to na skutek działania wirusa elektronicznego, innych szkodliwych elementów ani w inny sposób. Zgadzasz się, że ani Hazera ani żadna osoba ani organ z nim związany nie odpowiada wobec ciebie zgodnie z żadną teorią odpowiedzialności ani rekompensaty w związku z korzystaniem z tej witryny internetowej. Niniejszym nieodwołalnie zwalniasz i zrzekasz się wszelkich ewentualnych roszczeń wobec Hazera lub jakiejkolwiek osoby lub organu z nim związanego (czy to w umowie, z zaniedbania czy to w inny sposób) z tytułu strat lub szkód, które mógłbyś ponieść w związku z korzystaniem z tej witryny internetowej.

Ograniczenia w niektórych porządkach prawnych

Może być tak, że prawo miejscowe może nie zezwalać na wyłączenie pewnych gwarancji lub ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu szkód ubocznych lub wtórnych. W takim przypadku, niektóre z ograniczeń lub wyłączeń w tych warunkach mogą cię nie dotyczyć. Jednakże w żadnym przypadku całkowita odpowiedzialność Hazara wobec ciebie z tytułu szkód, strat oraz wszelkich podstaw roszczenia w dowolnym porządku prawnym nie może przekraczać bezpośredniej kwoty przez ciebie zapłaconej, jeżeli w ogóle, z tytułu wejścia na stronę albo zakupu konkretnego produktu Hazara w oparciu (wyłącznie lub częściowo) o konkretna treść prezentowaną na tej witrynie internetowej, w zależności która z powyższych kwot jest wyższa.

Ubezpieczenie od straty

Zgadzasz się, że odpowiadasz osobiście za swoje zachowanie w odniesieniu do tej witryny i/lub treści widniejącej na tej witrynie. Ponadto zgadzasz się zabezpieczyć oraz zwolnić z odpowiedzialności Hazara i każdą osobę lub organ z nią związane w odniesieniu do wszelkich szkód, kosztów, wydatków lub odpowiedzialności każdego rodzaju (w tym kosztów prawnych i wynagrodzenia pełnomocników prawnych), jakie którekolwiek z nich może ponieść w związku z roszczeniem lub reklamacją osoby trzeciej, której podstawą w całości lub w części jest korzystanie przez ciebie z tej witryny internetowej lub treści widniejącej na niej.

Linkowanie i zmiana treści

Linkowanie tej witryny jest stanowczo zabronione, chyba że Hazara udzieli na to uprzednio zgody w formie pisemnej. Jeżeli zgody takiej udzielono, o ile nie ma wyraźnego odniesienia i uchylenia tego ustępu w takiej zgodzie, zgoda może zostać wycofana w każdej chwili i zawsze ograniczona jest to linkowania jedynie strony głównej tej witryny internetowej. Linki pojawiające się na tej stronie podawane są jedynie grzecznościowo. Hazera nie firmuje ani nie poleca stron ani treści podlinkowanej do tej witryny i nie odpowiada za nią w żaden sposób. Hazera może dokonać zmiany lub usunąć treść z tej witryny internetowej wedle własnego uznania i bez uprzedzenia.

Informacje przesyłane od użytkowników

Będziemy traktować jako prawnie niezastrzeżone, niepoufne oraz swobodnie dostępne do wszelkiego wykorzystania (w tym, bez ograniczeń, publikacji i wykorzystania do celów komercyjnych) wszelkiej korespondencji, materiałów, danych, rad lub innych treści, które nam prześlesz za pośrednictwem tej witryny, drogą mailową lub w inny sposób, bez względu na jednostronne wskazanie przeciwne.

Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości

Ta witryna internetowa może zawierać pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia te są jedynie prognozami dotyczącymi przyszłych zdarzeń, które mogą się ziścić bądź nie. Istnieje wiele czynników ryzyka, niepewności i niewiadomych lub niespodziewanych zdarzeń, które mogą mieć miejsce i sprawić, że przewidywania zawarte w stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości wcale się nie zmaterializują. Nie możesz polegać w żaden sposób na stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości.

Niniejsze warunki mają pierwszeństwo

Zwracamy uwagę na fakt, że nie można uznawać żadnego stwierdzenia, oświadczenia ani postępowania Hazera lub kogokolwiek działającego w imieniu Hazera jako derogacji lub zmniejszenia skutku stwierdzeń zawartych w niniejszych warunkach, bez względu na to czy stwierdzenie, oświadczenie lub postępowanie takie jest wyraźne czy dorozumiane, ustne czy pisemne, chyba że Hazera wyraźnie odnosi się na piśmie do niniejszych warunków lub informuje na piśmie, którego z tych warunków się zrzeka, lub który z nich jest podrzędny, w jakim zakresie i wymiarze.

Zrzeczenie się praw

Nie uznaje się, aby Hazera zrzekła się jakichkolwiek praw lub środków odwoławczych na skutek jakiegokolwiek działania, zaniechania, zwłoki lub oświadczenia; zrzeczenie się jest skuteczne wyłącznie, o ile Hazera dokona go wyraźnie na piśmie z podpisem osób należycie umocowanych do składania podpisów w imieniu Hazera. Zrzeczenia się prawa lub środka odwoławczego w jednym przypadku nie uznaje się za zrzeczenie się takiego lub innego prawa / praw w jakimkolwiek innym przypadku.

Prawo właściwe i wyłączna właściwość

Warunki te podlegają interpretacji zgodnie z prawem Państwa Izrael bez uwzględnienia norm kolizyjnych w tych przepisach. Ty i Hazera zgadzacie się, że wszelkie spory dotyczące korzystania z tej strony internetowej lub treści pojawiającej się na tej stronie oraz wszelkie czynności lub postępowania powołujące się lub odnoszące się do jakiejkolwiek treści widniejącej na tej stronie internetowej podlegają wyłącznie rozstrzygnięciom sądów w Tel Awiw- Jafie w Izraelu, na których właściwość, skład i siedzibę zgadzasz się niniejszym bez zastrzeżeń.